Leidraad - FPD Science

Ontvankelijkheidscriteria

 • Zowel beginnende (starters) als ervaren journalisten (senioren) kunnen een project indienen dat niet via de normale kanalen van de journalistiek kan worden gerealiseerd, dat grote nieuwswaarde en diepgang heeft en dat ook origineel, innovatief en tijdrovend is.

 • De aanvrager moet een journalist zijn (geschreven of audiovisuele pers), of kunnen bewijzen dat hij/zij een carrière in de journalistiek ambieert. Persoonlijke referenties en/of verwijzingen naar eerder werk zijn daarbij essentieel.

 • Alleen natuurlijke personen kunnen een subsidie aanvragen.

 • Projecten met betrekking tot onderzoeksjournalistiek en vakjournalistiek moeten betrekking hebben op onderwerpen die relevant zijn voor Vlaanderen.

 • De aanvrager moet kunnen aantonen dat het project realistisch en praktisch haalbaar is. Het project moet worden gepubliceerd in tenminste één Nederlandstalig medium in België. Er dient dus minstens één intentieverklaring voor publicatie van een professioneel nieuwsmedium toegevoegd te worden.

 • Alle journalistieke eindproducten komen in aanmerking voor een subsidie: kranten- en tijdschriftartikelen, online publicaties, radio- en televisiedocumentaires en -series, fotoreportages en boeken, podcasts en journalistieke non-fictieboeken.

Beurstypes

Het beursprogramma FPD Wetenschap kent 3 beurstypes:

 • ONDERZOEKSJOURNALISTIEK: Een werkbeurs voor onderzoeksjournalistiek stelt de journalist in staat om zich gedurende lange tijd te verdiepen in een specifiek thema.
 • BIJZONDERE JOURNALISTIEK: De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.
 • VOORONDERZOEK: Wanneer niet duidelijk is of de onderzoeken de verwachte resultaten zullen opleveren, is het mogelijk een subsidie aan te vragen om de kosten van het vooronderzoek te dekken..

Welke kosten?

Bij uw online aanvraag dient u een gedetailleerd budget bij te voegen, dat de gevraagde werkbeurs rechtvaardigt (in excel-formaat).
Voor het opstellen van uw begroting dient u gebruik te maken van het budgetsjabloon.

Een beurs dekt twee soorten kosten gelieerd aan het onderzoek van uw journalistiek project:

1. Werkbeurs :

Voor o.a. freelancers die door het project gedurende enige tijd geen andere inkomsten verwerven of journalisten in vast dienstverband die voor het project enige tijd onbetaald verlof opnemen of parttime werknemer zijn. Ten bedrage van max. €1.500 /maand (voltijds). Indien u bvb. halftijds aan het project werkt, kan u maximaal €750 /maand aanvragen.

2. Onkosten gelieerd aan research: deze moet men bij afhandeling van het project kunnen bewijzen met originele bewijsstukken (facturen, rekeningen, tickets,…)

 • transportkosten
 • verblijfskosten
 • tolken en vertalers
 • wob-verzoeken
 • documentatie
 • andere aan de research gelieerde kosten

Kosten die niet in aanmerking komen (niet exhaustief)

 • investeringsgoederen (computers, camera’s,…)
 • maaltijden/per diems
 • overheadkosten (zoals huur van kantoor)
 • productiekosten (bvb. post-productie, opname, drukkosten,...)

Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij de omschrijving van uw uitgaven.

Zorg dat u uw begroting doordacht en realistisch opmaakt, het is op deze basis dat er een bedrag zal worden toegekend. Maak voor de opmaak van uw budget gebruik van het sjabloon.

Deadlines en timing

 • Het aantal aanvraagrondes en deadlines leest u bij de diverse werkbeursprogramma's.
 • Na het verstrijken van de aanvraagtermijn controleert Journalismfund of de formaliteiten in orde zijn en kan zij de aanvragers om meer informatie vragen. Dit duurt meestal een week.
 • Daarna gaan de aanvragen naar de jury die de uiteindelijke beslissing neemt.
 • Aanvragers worden meestal ongeveer 40 dagen na de deadline voor het indienen van een aanvraag op de hoogte gebracht van de beslissing.

Jury

 • De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van vier personen met ruime ervaring in de onderzoeksjournalistiek. De juryleden worden gekozen door Journalismfund. Ze blijven anoniem tot ze de jury verlaten. De jury die oordeelt over de FPD Wetenschap aanvragen is dezelfde als de jury Fonds Pascal Decroos. Een overzicht van eerdere juryleden vind je hier.
 • Zowel Journalismfund als de jury zijn gebonden aan strikte geheimhouding - voor, tijdens en na de beoordeling van de voorstellen.
 • De jury beslist op basis van volgende journalistieke criteria:

Criteria

1. Wetenschappelijk thema

2. Toegevoegde waarde vergeleken met mainstream aandacht/een vergeten verhaal

3. Maatschappelijke relevantie

4. Originaliteit en innovatieve ideeën, onderzoeksmethodes

5. Gedurfdheid

6. Haalbaarheid

7. Nieuwswaardigheid

8. Ervaring van de aanvragers, referenties

9. Verkoopbaarheid

10. Tijdsintensiviteit

Beursvoorwaarden

 • Elke begunstigde ondertekent een overeenkomst met Journalismfund waarin de wederzijdse afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd.
 • De beurs wordt in twee termijnen betaald: de eerste (2/3) bij de ondertekening van de overeenkomst, de tweede (1/3) na de publicatie van het project en de indiening van de bewijsstukken van de uitgaven.
 • De beurs wordt betaald in euro. Zij worden alleen op bankrekeningen uitbetaald, niet via andere geldovermakingsdiensten. Eventuele bankkosten voor internationale betalingen worden door Journalismfund gedragen, met uitzondering van de wisselkoersen.
 • Elk journalistiek product dat het resultaat is van het ondersteunde project moet expliciet de steun van Journalismfund vermelden op de manier zoals vastgelegd in de overeenkomst.
 • Aanvragers dienen akkoord te gaan met Journalismfund’s algemene beursregels.
 • Tijdens de looptijd van deze overeenkomst moeten de beursontvangers en alle andere bij het project betrokken personen te allen tijde de beginselen van het Global Charter of Ethics for Journalists onderschrijven, alsmede de geldende nationale ethische codes (zie www.ifj.org). Voor België: www.rvdj.be